Kusi na konkurs z Fox Games #2

Regulamin konkursu, w którym wygrać można gry od wydawnictwa Fox Games.

I.

Postanowienia ogólne

1.

Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu urządzanego pod nazwą „Kusi na konkurs z Fox Games #2″.

2.

Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego pod adresem www.facebook.com oraz w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji, będących własnością Facebook, Inc. z siedzibą w Palo Alto, Stany Zjednoczone Ameryki (dalej: Facebook).

3.

Konkurs rozpocznie się 17 października 2018 roku CET i zakończy się w dniu 21 października 2018 roku o godz. 23:59:59 CET.

4.

Organizatorem Konkursu jest Kusi na Kulturę 

5.

Fundatorem nagród jest firma Fox Games.

6.

Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani grą, której wynik zależy od przypadku.

7.

Do Konkursu zakwalifikowana może być wyłącznie osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych (małoletni powyżej 13. roku życia), o ile w dniu przystąpienia do Konkursu spełnia następujące warunki:

a.

posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b.

zapoznała się z zasadami Konkursu i treścią Regulaminu, przy czym w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych zasadami Konkursu i treścią Regulaminu musi zapoznać się także rodzic (opiekun prawny);

c.

zaakceptowała wszystkie postanowienia Regulaminu, przy czym w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych na udział dziecka (podopiecznego) w Konkursie zgodę wyraża rodzic (opiekun prawny).

8.

Przystępując do Konkursu, Uczestnik zapewnia, że występuje w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459), tj. nie działa w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

9.

Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

10.

Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodną z prawem o dobrymi obyczajami organizację Konkursu, a odpowiedzialność właściciela Facebook jest w tym zakresie wyłączona.

11.

Facebook.com jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

12.

Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnionymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby zakwalifikowania i przeprowadzenia Konkursu.

II.

Zasady konkursu

1.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta na Facebook.

2.

W Konkursie wezmą udział te osoby, które dokonają w czasie jego trwania zgłoszenia.

3.

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

4.

Celem Konkursu jest wyłonienie wśród Uczestników dwóch (2) zwycięzców, których zadanie konkursowe zostanie najwyżej ocenione przez Komisję.

5.

Zadanie konkursowe polega na przesłaniu odpowiedzi na pytanie. Forma przekazu jest dowolna –tekst (opowiadanie), zdjęcie lub grafika i opublikowaniu na profilu organizatora na Facebook gotowej pracy.

6.

W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest:

a. zalogować się w portalu Facebook według zasad określających korzystanie z Facebook;

b. zamieścić pracę w komentarzu pod postem konkursowym na profilu organizatora.

7.

Udział w Konkursie jest możliwy tylko i wyłącznie w razie wyrażenia zgody na rozpowszechnianie swojej pracy w zakresie określonym w Regulaminie.

8.

Udział w Konkursie jest możliwy tylko i wyłącznie w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wiąże się z przekazaniem następujących danych osobowych Uczestnika:

a.

imię i nazwisko Uczestnika;

b.

nazwa użytkownika na Facebook, którą posługuje się Uczestnik na Facebook;

c.

adres e-mail do kontaktu z Uczestnikiem.

9.

Zgłoszenie pracy konkursowej przez Uczestnika równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu i przystąpieniem do Konkursu oraz oznacza złożenie przez Uczestnika zapewnień, że:

a.

Uczestnik akceptuje Regulamin;

b.

Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojej pracy konkursowej bez wynagrodzenia;

c.

Uczestnik uzyskał prawa własności intelektualnej (prawa na dobrach niematerialnych) do elementów, z których skorzystał przy zadaniu konkursowym, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, w tym o charakterze know-how, a także praw do wizerunku;

d.

przysługują mu jako twórcy odpowiedzi, prawa autorskie (osobiste i majątkowe), bez ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich;

e.

przysługują mu jako autorowi pracy, prawa autorskie (osobiste i majątkowe), bez ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich;

f.

osoba trzecia będąca autorem zdjęcia, grafiki, przeniosła nań całość praw autorskich majątkowych i zapewniła, że nie będzie wykonywać przysługujących jej autorskich praw niemajątkowych, w szczególności wyraziła zgodę na publikowanie zdjęć bez podawania informacji o autorze oraz na modyfikowanie zdjęcia bez jego nadzoru – jeśli to autorem zdjęcia zgłoszonego nie jest Uczestnik.

10.

Uczestnik Konkursu, jako autor zgłoszonej pracy i osoba, której przysługują autorskie prawa majątkowe do Projektu (utworu, oraz poszczególnych elementów stanowiących utwory w rozumieniu prawa autorskiego), przenosi na Organizatora, na zasadzie wyłączności, nieodpłatnie, całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych (zależnych) doń, w tym do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzani a ich treścią bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wszystkich innych znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczególności na następujących:

a.

kopiowanie i powielania dowolną techniką, w tym techniką cyfrową;

b.

rozpowszechniania i emitowania, w szczególności na billboardach, ulotkach, plakatach, w prasie i w sieci Internet oraz jako wydruki umieszczane na przedmiotach służących jako nośniki reklamowe.

11.

Uczestnik Konkursu, jako autor zgłoszonej pracy i osoba, której przysługują prawa do wykonywania autorskich praw niemajątkowych do pracy/projektu (utworu, oraz poszczególnych elementów stanowiących utwory w rozumieniu prawa autorskiego), zezwala nieodwołalnie, na modyfikowanie przez Organizatora utworu, w szczególności na dokonywanie wykreśleń i zmian, włączanie do utworu treści pochodzących od Organizatora lub włączanie utworu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Uczestnika jako autora.

III.

Zasady przyznawania nagród

1.

Organizator przewidział następujące nagrody dla Uczestników: 2 x zestaw Hokus Pokus,  To jest napad!

Uczestnicy nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, a także jeśli nie potwierdzili danych osobowych i chęci odbioru nagrody. W takim przypadku, nagroda przechodzi na kolejną osobę.

3.

Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę nie może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

4.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

5.

Uczestnicy, którym przyznano nagrodę zostaną ogłoszeni na profilu organizatora w serwisie Facebook.com.

6.

Uczestnicy, którym przyznano nagrodę zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na profilu organizatora z potwierdzeniem chęci odebrania nagrody i danymi kontaktowymi.

7.

W przypadku nieskontaktowania się z Organizatorem w ciągu 3 dni po dniu opublikowaniu wyników Konkursu, roszczenie o wydanie nagrody wygasa.

8.

W razie uznania przez Organizatora, że wyjaśnienia wymagają powzięte przez niego wątpliwości związane z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator będzie kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu systemu wiadomości prywatnej na Facebook.

9.

Laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia podatkowych obowiązków identyfikacyjnych, tj. co najmniej: imię i nazwisko, adres zamieszkania i podania adresu do wysyłki.

10.

Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora kurierem lub pocztą w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia danych osobowych i podania adresu do wysyłki nagrody.

11.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania, adresu do wysyłki nagrody, oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.

Related post

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien