Regulamin konkursu “Antologia polskiego cyberpunka”

 Regulamin konkursu “Antologia polskiego cyberpunka”

Regulamin konkursu „Antologia polskiego cyberpunka”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs organizuje Kajetan Kusina zamieszkały w Sopocie na ulicy Słowackiego 12/1.

2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie “Antologia polskiego cyberpunka” (zwanego dalej konkursem) oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej “Regulamin”).

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 29.12.2020 o godzinie 12:00 (wtorek), a kończy się dnia 01.01.2021 o godz. 12:00 (piątek) (dalej “Czas Trwania Konkursu”).

4. Fundatorem nagród i przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) jest Empik Go.

5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Internet. Konkurs przeprowadzony jest za pomocą posta w na profilu Kusi na Kulturę w serwisie Facebook.

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane „Uczestnikami”) które:

a) mają zarejestrowane, aktywne konto i są zalogowane w serwisie Facebook.

b) wykonają Zadanie Konkursowe opisane w par. 3 pkt 1 Regulaminu.

2. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu, w komentarzu pod postem konkursowym. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takiego Zgłoszenia i wykluczenia Uczestnika z konkursu.

3. Uczestnik może przesłać więcej jedno Zgłoszenie w całym konkursie i otrzymać tylko jedną nagrodę podczas trwania Konkursu.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

1. Obowiązki organizatora:

a) wyłonienie zwycięzców Konkursu,

b) zabezpieczenie zgodności wyłonienia zwycięzcy Konkursu oraz przyznania nagrody zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,

c) właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych zwycięzcy Konkursu,

d) udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym,

e) podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.

2. Zadanie dla uczestnika brzmi: Opisz swoją ulubioną popkulturową wizję przyszłości.

3. Organizator wybierze 5 zwycięzców spośród konkursowych zgłoszeń.

4. Organizator uprawniony jest do wyboru zwycięzcy w Konkursie według następujących kryteriów:

a) Kreatywność zgłoszenia,

b) Zgodność z tematem Zadania,

c) Oryginalność zgłoszenia,

5. W konkursie Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu. Organizator poinformuje Uczestników o rozstrzygnięciu konkursu za pośrednictwem serwisu Facebook w komentarzu pod postem konkursowym.

7. Powiadomiony o wygranej Zwycięzca powinien odpowiedzieć w wiadomości prywatnej do profilu Organizatora w serwisie Facebook w terminie 3 dni od zamieszczenia ogłoszenia o wynikach, podając imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, dane niezbędne do rozliczeń podatkowych. Brak odpowiedzi w ww. terminie będzie traktowany jako rezygnacja z Nagrody.

§ 4 Nagrody

1.W konkursie przewidziano następujące nagrody rzeczowe:

Książka “Antologia polskiego cyberpunka” o wartości rynkowej 39,99 zł.

2. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.

3. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom Konkursu w terminie do ttt grudnia, pod warunkiem przesłania danych przez Zwycięzcę w terminie, o którym mowa w § 3 pkt 7 Regulaminu.

4. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody Uczestnikowi, którego Zgłoszenie Konkursowe zajmie kolejne miejsce w rankingu przygotowanym przez Komisję Konkursową.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemne, za pomocą poczty elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego na przesyłce) pod adresem: kajetan@kusinakulture.pl z tytułem „Konkurs “Antologia polskiego cyberpunka””.

2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 6 Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, i za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia nagród przez właściwych operatorów, w tym firm kurierskich lub Poczty Polskiej.

3. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania, odwołania, zmiany zasad konkursu lub formy interpretacji zgłoszonych prac konkursowych. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian.

4. Organizator akcji nie ponosi odpowiedzialności za: a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie b) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Facebook drogą elektroniczną, c) jakichkolwiek problemy wynikające z działania Serwisu Facebook, d) szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z interakcjami z Serwisem Facebook, e) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook, f) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jako osobny post na stronie www.kusinakulture.pl

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu. Dane przetwarzane będą w celu udziału Uczestników Konkursu w Konkursie, w zakresie określonym w Regulaminie, zapewnienia bezpieczeństwa Konkursu, w tym wykrywanie różnego rodzaju botów i nadużyć, jak również w celu wykonywania pomiarów statystycznych i udoskonalania Konkursu tak, żeby spełniała Państwa oczekiwania oraz, w niektórych sytuacjach, w celu marketingu produktów lub usług Organizatora Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy o udział w Konkursie na Państwa rzecz (tę umową jest regulamin, który Państwo akceptujecie biorąc udział w Konkursie). Odbiorcami Państwa danych czyli podmiotami, którym będziemy mogli przekazać Państwa dane zgodnie z obowiązującym prawem, będą podmioty przetwarzające dane, na rzecz których Organizator Konkursu organizuje Konkurs, a także podmioty wykonujące usługi na nasze zlecenie np. podwykonawcy naszych usług elektronicznych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście wyłącznie w przypadku, gdy wystąpią z żądaniem przekazania im danych w oparciu o stosowną podstawę prawną. Macie Państwo prawo m.in. do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu w przewidzianych w prawie sytuacjach. Wszelkie żądania dotyczące Państwa danych, a także sprzeciwy prosimy wnosić na adres elektroniczny e-mail: hhh.

4. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w ust. 5.

5. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez serwis Facebook ani współprowadzony z nim. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Organizatorowi Konkursu – Virtualo Sp. z o.o.a nie serwisowi Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania oraz do jego przerwania i zamknięcia w dowolnym momencie.

7. Zmiany Regulaminu będą podawane na stronie www.kusinakulture.pl i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

Related post

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien